Obchodní podmínky pro e-shop

1. Obecná ustanovení


Nákup v našem internetovém obchodě mohou uskutečňovat fyzické i
právnické osoby bez omezení, za předpokladu, že se budou řídit tímto
všeobecnými o obchodních podmínkami.


Zasláním objednávky dává kupující souhlas s tímto VOP.


Prodávající: Nethome s.r.o.,Lidická 700/19, Brno 602 00
IČO: 08947872, DIČ: CZ08947872, Výpis z Obchodního rejstříku Okresního soudu Brno

Orgán dohledu: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, t.č.+420 222 703 404, Kupující: Fyzická nebo právnická osoba, která svou objednávkou vstoupila
do obchodního vztahu s prodávajícím.


Zboží: produkty, které se nacházejí v nabídce internetového
obchodu: www.braany.cz

2. Objednávání zboží


Zboží si může kupující objednat korektním vyplněním objednávky v
internetovém obchodě, případně si může kupující zboží objednat emailem na
adrese: info@braany.cz, popřípadě telefonicky na tel. č. 0725 359 000


Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému
prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a
kupujícím. Nejpozději do 24 hodin v pracovní dny se prodávající zkontaktuje
s kupujícím. Ověří objednávku, způsob dopravy, případně upraví částku za
dopravu a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu
a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro kupujícího závazná.
Kupující se tím zavazuje za objednané a dodané zboží zaplatit celou kupní
cenu, včetně přepravních nákladů, podle platných obchodních podmínek.


Prodávající si vyhrazuje právo použít ilustrační obrázky ve svém eshopu.


Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1.
kontaktování prodávajícího s kupujícím, t.j v den, kdy se ověřuje
objednávka u kupujícího. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou
formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný
dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.


Kupující potvrzením objednávky potvrzuje pravdivost a správnost údajů.


Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a
fakturační adresu, telefonní číslo, email, fyzická a právnická osoba podnikatel


i IČO, DIČ, DIČ, název zboží, popis zboží - rozměry výhradně světlost


otvorů, počet kusů, datum vystavení objednávky, objednávka prostřednictvím
eshopu tyto podmínky splňuje automaticky. Tyto údaje budou ve smyslu zákona
o ochraně osobních údajů e.428 / 2002 CFU použity pouze v rámci obchodního
vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou poskytnuty třetí osobě
s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží.


Prodejce si vyhrazuje právo změnit specifikaci a tvar modelů bez předchozího upozornění, vzhledem k aktuální modelové specifikace výrobce. Pokud není zboží na skladě, dodací lhůta je 3 až 6 týdnů, přičemž prodejce si vyhrazuje právo úpravy dodací lhůty v závislosti na kapacitních možností výrobce

3. Platební podmínky a ceny


Kupující může provést platbu za zboží jedním z následujících způsobů:


bankovním převodem, na dobírku a platbou v hotovosti a to podle typu
odběru.


Pokud zákazník, při platbě před převzetím zboží, neuhradí objednané zboží do
10 dnů od potvrzení objednávky, prodávající má právo zrušit rezervaci
zboží pro kupujícího a označit objednávku za neplatnou. zároveň zaniká
obchodní vztah mezi kupujícím a prodávajícím. V každé zásilce s
objednaným zbožím bude přiložena faktura daňový doklad. fakturovaný
bude objednané zboží a přepravní náklady.
Platné ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek. Všechny ceny jsou
uváděny s DPH. Prodávající garantuje dodání zboží za cenu, která byla
uvedená v internetovém obchodě, v době objednání zboží kromě tiskových
chyb.
Prodejce si nárokuje zaúčtování více nákladů nad spotřeby spotřebního, spojovacího, elektoinštalačného a jiného materiálu, úměrně k provedeným pracím.Při brankách, plotových vložkách a křídlové brány se v základě nemontuje na patky, má-li zákazník o to zájem, musí nás informovat mailem před zadáním do výroby, nakolik se patky musí hlavně při práškovaných zboží přivařit přímo ve výrobě, samozřejmě tato služba je za příplatek .
Prodejce si vyhrazuje právo při nedodržení dohodnutých přípravných prací a i při speciálních požadavcích zákazníka (jako např. Montáž na patky, speciální panty, úpravy nestandardní, jiné způsoby montáže než navrhne montážník, úpravy terénu, nadzvedávání dlažebních kostek a znovuukladanie dlažby pro zabudování kabelů, lišt atd a jiné) zaúčtování nákladů za vykonanou práci, případně odmítnutí realizace takových prací, čímž není dotčeno právo na zaúčtování montážních výjezdu.
Při nedodržení přípravných prací a při speciálních požadavcích si vyhrazujeme právo na doúčtování realizace přípravných práce montážních prací, případně na odmítnutí montážních prací, což neovlivňuje zaúčtování nákladů za montážní výjezd a zaúčtování zálohy za montáž.

Cennik-materialu_1569595281.pdf27.09.2019 - 128.0 KB

4. Dodací podmínky


Zboží bude odesláno kupujícímu od 1 do 30 pracovních dnů od potvrzení
objednávky.


V případě, že u vybraného zboží prodávající určí delší dodací lhůtu, zboží
bude dodáno podle tohoto termínu.


Převzetím zboží objednatelem je místo sídla zhotovitele nebylo-li dohodnuto jiné místo. V tomto případě je objednatel povinen nejpozději do 3 dnů od písemného vyzvání zboží převzít v místě sídla zhotovitele. Pokud objednavatel tuto lhůtu nesplní a neoznámí jako se zbožím dále naložit, zhotovitel zboží uskladní a dodávka se považuje dnem uskladnění za splněnou.
Kupující se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese
uvedené na objednávce.


Při přebírání produktu je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost
a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně porušena a zničena,
kupující je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a
se zasilatelskou společností sepsat zápis o škodě na zásilce. jakékoliv
pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou
akceptovány. V případě chyb pohonu se záruka nepoužije jestliže nebyl učiněn pravidelný půlroční záruční servis, který je zpoplatněn částkou 2500 czk. Zákazník se musí na něj objednat.


Kupující nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a
dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet
prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na
kupujícího, je zboží majetkem prodávajícího!


Nebezpečí škody na produktech přechází na kupujícího momentem
převzetí kupujícím nebo jeho zmocněncem.


Světlost brány může změnit z důvodu odlišných velikostí úchytů, klik, pantů o 2-5 cm.


Za doručení zboží si prodávající účtuje přepravní
náklady a to následovně při objednávce v hodnotě:


Do 10 000 czk poštovné ve výši 2000 czk, od 10 000 czk poštovné zdarma.

5. Vrácení zboží


Zboží nelze bezdůvodně vrátit, protože je vyráběno na zakázku pro
konkrétního zákazníka.

6. Reklamace


Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího.


Pro uplatnění reklamace zboží je kupující povinen spolu s vadným
zbožím zaslat prodávajícímu i podepsanou žádost o reklamaci, v níž
uvede popis závady. Pro uznání reklamace je nutné zaslat i kopii
daňového dokladu, na jehož základě bylo zboží pořízeno.


Reklamované zboží musí být kompletní, s příslušenstvím, s návodem, v
originálním obale.Vady na povrchu zboží, které jsou zjevné a nebyly reklamovány při přebrání zboží objednatelem jsou z reklamace vyloučeno.


Vyřešení reklamace v záruční době je bezplatné. Pokud však bude
reklamace neoprávněná, přepravní náklady spojené s vrácením
reklamovaného zboží kupujícímu se nevracejí.


Reklamace je vyřešena do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží
prodávajícím.


Při reklamaci je vždy nutné předložit poškozené zboží s dokladem o
doručení zásilky. Při používání zboží je třeba dodržovat správné postupy
a péče s ohledem na daný materiál a s ohledem na co je dané zboží
určený.Záruční doba na zboží zaniká v případech, že k chybě došlo nesprávným zacházením, mechanickým poškozením, provozem v nevhodných podmínkách nebo neoprávněným zásahem do výrobku.
Ze záruky jsou také vyjmuty vady výrobku způsobené živelnou pohromou a povětrnostními vlivy.


Při používání musí být dodrženy všechny technologické postupy a podmínky zacházení se zbožím, například ošetřování, půlroční servis pohonu, zatížení brány případně pohonu podle pokynů od výrobce.Záruka se nevztahuje na vady způsobené povětrnostními vlivy jako například rez z důvodu vysoké vlhkosti, chyby na záhybech, svarech způsobené vlhkostí a střídáním teplot, také chyby způsobené agresivními posypovými materiály které postupně poškozují antikorozní ochranu zboží. Základní anikorózny nátěr nebo prášková povrchová úprava nezaručují plně ochranu proti korozi.Ochrana spotřebitele:
https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/spotrebitelsky-pruvodce/


Seznam registrovaných evropských center:
http://ec.europa.eu/consumers/solving consumer Disputes / non-judicial redress / ecc-net / index en.htm

7. Osobní údaje a jejich ochrana

Jaké osobní údaje Nethome s.r.o zpracovává o svých stávajících a potenciálních zákaznících z řad fyzických osob?


-Jméno a příjmení (abychom Vás správně oslovili)
-Adresa (abychom Vám mohli dodat zásilku)
-Telefonní číslo (abychom Vám mohli zavolat v průběhu realizované zakázky a informovat Vás například o jejím dřívějším vyřízení)
-E-mailová adresa:abychom v případě, že se nedovoláme, mohli zvolit písemnou formu komunikace nad probíhající zakázkouabychom Vám po předání zakázky/splnění smluvní povinnosti mohli zaslat dotazník spokojenosti s naší službouabyste mohli dostávat informace o nových produktech, službách, slevových akcích, souvisejících s produkty, které jste od nás již dříve zakoupili, tedy s jazykovými službami, nebo změnách v otevírací době případně vyhlášených soutěžích souvisejících s našimi produkty


Všechny výše uvedené účely zpracování jsou plně v souladu s Nařízením. 

Jaké zásady při zpracování osobních údajů dodržujeme?


-osobní údaje jsou u nás vždy zpracovávány v souladu se zákonem, nově právním předpisem EU


Bez existence alespoň jednoho zákonného právního titulu osobní údaje nezpraco­váváme. Zpracování osobních údajů u nás probíhá zcela transparentně a korektně. 

-osobní údaje od klientů vyžadujeme jen pro legitimní účely, v přiměřené míře a nezbytném rozsahu

Uvědomujeme si, že Vaše osobní údaje smíme zpracovávat jen v nezbytném rozsahu v souladu s konkrétním účelem jejich použití a Vy vždy budete vědět, jak jsme s nimi naložili. 


-Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou v ohledu na účel jejich zpracování.


Braany s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů a jejich zpracovatelem pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění právního titulu zpracování a jakmile uplyne lhůta stanovená k jejich uchování či důvody jejich zpracování, údaje zlikvidujeme.


-zpracování osobních údajů podléhá pravidlům zabezpečujícím jejich integritu, celistvost a důvěrnost.


Braany s.r.o. se svým řízením bezpečnosti informací umí osobní údaje ochránit před neoprávněným nakládáním, zpracováním, zneužitím, poškozením, zničením anebo ztrátou. 


Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat na základě níže uvedených právních titulů: 


-souhlas se zpracováním osobních údajů (“souhlas¨ subjektu údajů je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů)


-vždy Vám povíme o konkrétních účelech zpracování OÚ 
-vždy můžete souhlas odvolat 
-vždy můžete požadovat vymazání vašich OÚ Jak získáváme osobní údaje?


Osobní údaje fyzických osob získáváme výlučně z dobrovolně poskytnutých informací při vzájemném kontaktu se subjekty údajů či objednávce 


Osobní údaje našich klientů získáváme a zpracováváme primárně k naplnění právních či zákonných povin­ností stanovených právním řádem České republiky a Evropské Unie.


Poskytujeme někomu osobní údaje našich klientů?


Na základě právního zákonného důvodu můžeme poskytnout Vaše osobní údaje následujícím subjektům: státní orgány, orgány státní a veřejné správy, pokud nám vznikne zákonná povinnost je poskytnout


 Mezi další práva klientů, jejichž OU zpracováváme, jsou ta založená na Vaší aktivitě (žádosti) právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného emailového systému .Budeme Vám také oznamovat případné porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro Vaše práva a povinnosti. 


Máte také právo obrátit se se svou stížností nebo podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, kontakt: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n 


Jak dlouho?


Pokud jste dočetli až sem, dozvíte se, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly získány. 

8. Závěrečná ustanovení


Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se
seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a
že s nim souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající
neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné
nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy
nebo vzniklé jiným způsobem.


Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami podléhají ustanovením zákona č. 40/1964 Občanského zákoníku a zákona č. 513/1991 Obchodního zákoníku v případě, že je smluvní stranou právnická osoba, dále zákonem č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele, zákonem č. 108/2000 Z.z. o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, zákonem č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodu.


Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory
vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními
Obchodního nebo Občanského zákoníku.


Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na diaľku-
telefonickou, včetně ručně vypsané objednávky, elektronickou formu
komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě
jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.


Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.


Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Tovarnícká 452/38 Topoľčany 95501 Slovensko , adresa elektronické pošty info@braany.cz, telefon 0725 359 000

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 

Zahrádkářství Nejlevnější dřeviny

article


Nabízí velký výběr zahradních dřevin, ovocných stromů, tújí či okrasných keřů
v našem e-shopu www.nejlevnejsidreviny.cz